Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím  (zákazníkem) a prodávajícím RENVY Trade s.r.o. , se sídlem Grusova 413, 530 09 Pardubice. IČ : 242 74 909, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32185 (dodavatelem). Tyto obchodní podmínky se vztahují primárně na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.

V případě, že je Kupující spotřebitelem, vztahují se na něj i ustanovení čl. 11 a 12 těchto obchodních podmínek. Pokud v rámci dalšího textu obchodních podmínek nastane rozpor mezi podmínkami uvedenými v čl. 11 a 12, vztahuje se na spotřebitele v souladu se zákonem vždy příznivější z variant.

Kupující, který není spotřebitel, nemá právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, které zákon zakládá spotřebitelům při smlouvách uzavíraných na dálku.

Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy učinil objednávku. Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby jinou cestou, např. objednávkou zaslanou elektronickou poštou či písemnou objednávkou doručenou provozovatelem poštovních služeb, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy byla objednávka prokazatelně Kupujícím odeslána.

Podmínka seznámení Kupujícího s těmito obchodními podmínkami dle ust. § 1799 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon) je splněna :
– objednává-li Kupující zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, tím, že před uskutečněním objednávky, která obsahuje doložku odkazující na obchodní podmínky, je Kupující vždy nutně automaticky naveden do textu obchodních podmínek
– objednává-li Kupující zboží či služby jinou cestou, je před potvrzením objednávky či vystavením smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci a význam doložky, odkazující na obchodní podmínky.

2. POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky stanovené pro účel dle ust. § 1751 Zákona určují:
a) další obsah objednávek Kupujícího nebo jakýchkoli jiných návrhů (či protinávrhů) na uzavření kupních smluv Prodávajícího či Kupujícího týkajících se dodání zboží či služeb Prodávajícím (dále též jen Smluvní úkon), pokud ten, kdo návrh či protinávrh činí, na tyto  obchodní podmínky odkáže (ať již jde o projev výslovný či lze souhlas vyvodit z okolností)
b) další obsah kupních smluv týkajících se dodání zboží či služeb, které na tyto obchodní podmínky odkazují
a to v rozsahu, ve kterém Smluvní úkon (dle písm. a) shora) nebo kupní smlouva nebo jiná s ní související ujednání (dle písm. b) shora) neobsahují odchylnou úpravu (např. jiné ceny, splatnost, dodací lhůtu, konkrétní způsob úhrady kupní ceny aj.), neboť odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
Dále tyto obchodní podmínky určují některá pravidla pro objednávání (čl. 3 odstavec první).
Kupní smlouvou se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí nejen smlouva o koupi zboží (s případným poskytnutím služeb), ale i smlouva o poskytnutí samotných služeb (služby).

3. OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

Kupující bude zboží objednávat elektronicky nebo písemně, přičemž v objednávce uvede kódové označení zboží podle Prodávajícího (dále jen „kód zboží“), název zboží, počet objednaných jednotek a cenu (viz odstavec CENA). Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, Prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která objednává obvykle. Objednává-li Kupující zboží včetně Potisku či jiného značení (dále jen souhrnně „Potisk“) nebo objedná jen Potisk samotný, zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady pro Potisk (z nichž musí vyplývat zejména požadovaná technologie Potisku, grafická podoba, barevnost a rozměry). V případě souhlasu potvrdí Prodávající objednávku elektronicky, písemně nebo přímým dodáním zboží Kupujícímu.
Učiní-li Prodávající Kupujícímu do dvou pracovních dnů od přijetí jeho objednávky (v případě, že objednávku obdrží v pracovní den po 16:00, do tří pracovních dnů) protinávrh, který se od objednávky odlišuje jen, pokud jde o dodací lhůtu (lhůty) a Kupující jej do jednoho pracovního dne od jeho obdržení neodmítne, platí, že s tímto protinávrhem souhlasí a vzniká kupní smlouva.
Objedná-li Kupující Potisk, odešle mu Prodávající (pokud mu objednávka vyhovuje) bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného Potisku zboží. V případě nesouhlasu zašle Prodávajícímu neprodleně své připomínky.

4. CENA

Pro zboží platí ceny uvedené u jednotlivého zboží v nabídce Prodávajícího na jeho internetových stránkách. Tyto ceny jsou uváděny bez DPH.

Prodávající může ceny zboží nebo služeb kdykoli měnit, nikoli však se zpětnou účinností.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka zboží se realizuje vyzvednutím v prostorách prodávajícího, nebo předáním dopravci.

Doba dodání je určena pro každý produkt zvlášť.Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zakázka byla vyhotovena a odeslána v uvedeném termínu. Prodávající připouští možnost opožděného vyhotovení zakázky, která vznikla z příčin nezávislých na Prodávajícím – jedná se mimo jiné o zásah vyšší moci, přerušení dodávky elektřiny, internetového připojení, poruchy strojů Prodávajícího a dalších. V případě prodlení s vyhotovením zakázky, které vzniklo z uvedených příčin nezávislých na Prodávajícím, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou prodlením v dodání Zboží.

Do lhůty pro dodání Předmětu prodeje se započítává pouze doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu, tedy jeho předání Kurýrní službě k přepravě pro Kupujícího. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Kurýrní službou obvykle trvá jeden až dva pracovní dny.

V případě, že Kupující odmítl převzít zásilku obsahující Předmět prodeje, bez předchozího informování Prodávajícího ještě před předáním zboží dopravci, je Prodávají oprávněn odeslat Předmět prodeje Kupujícímu opětovně s tím, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním. Tyto další náklady je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu při převzetí Předmětu prodeje.

Při převzetí Předmětu prodeje od Kurýrní služby je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen se zaměstnancem Kurýrní služby sepsat protokol. V případě, že zásilka nejeví znaky vnějšího poškození, je Kupující povinen v přítomnosti zaměstnance Kurýrní služby zásilku otevřít a provést kontrolu Předmětu prodeje, zejména pak prohlédnout, zda Předmět prodeje odpovídá objednávce a zda je Předmět prodeje bez zjevných vad. V případě jakéhokoliv nesouladu Předmětu prodeje s objednávkou je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem Kurýrní služby protokol. Kupující je povinen uschovat si kopii protokolu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li ujednána splatnost kupní ceny, platí, že Kupující musí kupní cenu uhradit v plné výši předem (před dodáním zboží či poskytnutím služeb) na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím a to ve lhůtě (či v okamžiku) v dané faktuře určené. Neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny v rámci doby před dodáním zboží (či poskytnutím služeb) a Kupující kupní cenu řádně a včas neuhradí, kupní smlouva zaniká.
Je-li ujednána splatnost kupní ceny při dodání zboží (či poskytnutí služeb), nebo v rámci doby po jeho dodání (či poskytnutí služeb), má Prodávající, neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy v plné výši.
Způsob úhrady kupní ceny určuje Prodávající.
Kupní cenou se v tomto článku 6. rozumí:
– kupní cena zboží, je-li dodáváno jen zboží beze služeb, nebo
– součet kupní ceny zboží a ceny služeb, je-li dodáváno zboží se službami, nebo
– cena služeb, jsou-li jen poskytnuty služby,
vždy v součtu s expedičními poplatky nebo náklady na dopravu, recyklačními poplatky a autorskými odměnami ve smyslu posledního odstavce čl. 4 těchto obchodních podmínek. Úhradou kupní ceny se tedy rozumí jen úhrada včetně všech těchto případných položek.
Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí každé faktury, i zálohové.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že si zboží po dále určenou záruční dobu zachová vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé. Takto přebíraná záruka se však nevztahuje na potisk dodávaného zboží.
V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality zboží v rámci záruční doby, oznámí Kupující tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu formou reklamace, kde uvede náležitosti dané těmito obchodními podmínkami a zákonem. V případě oprávněné reklamace má Kupující práva dle Zákona. Záruční doba činí 6 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je Kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží. Uskutečňuje-li se dodání zboží v prostorech Prodávajícího, provede Kupující kontrolu množství a kvality zboží vizuální prohlídkou na místě samém.

V případě jakékoli reklamace připojí Kupující k reklamaci taktéž vadné zboží a to kompletní, tak jak bylo dodáno (u souprav zboží celou soupravu). Reklamace musí obsahovat kód zboží, popis vady, vadné množství zboží a požadavek Kupujícího. Reklamace chybějícího množství zboží musí obsahovat kód zboží a počet chybějících kusů.

Ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení. 

Kupující má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu – Českou obchodní inspekci, www.coi.cz. 

8. NEMOŽNOST PLNĚNÍ PŘI OKOLNOSTECH VYLUČUJÍCÍCH ODPOVĚDNOST

Nemůže-li Prodávající splnit řádně nebo včas svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona, dá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu (lhůty) nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen, pokud jde o tuto část zboží (služeb).
Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu (lhůty), má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty (lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt) souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím obdobně.
Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Prodávající nenese zodpovědnost za případné porušení autorských práv ani obsah materiálů zaslaných Kupujícím. 

Pokud však zakázka bude mít obsah, který je v rozporu se zákonem nebo narušuje společenské normy, Prodávající má právo odmítnout její vyhotovení.

Prodávající nenese zodpovědnost za věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsažené v grafickém projektu.

S ohledem na technologické rozdíly mezi technologií tisku a způsobem zobrazování barev většinou monitorů (ve které je využívaný barevný prostor CMYK) srovnávání barevnosti výtisku s barevností prezentovanou na monitoru je technologicky nesprávné. Chybějící shoda barevnosti výtisku s obrazem na monitoru tudíž nemůže být důvodem k nahlášení reklamací.

Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v co možná největší míře zobrazila barvy, jež jsou přítomné v projektech dodaných Kupujícím. S ohledem na fakt, že se v procesu tisku využívá velké množství tiskařských strojů, mezi kterými existují rozdíly při zobrazování některých barev, se při tisku stejného projektu na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Taková situace může nastat při dotisku. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace produktů dodaných Prodávajícím.

S ohledem na parametry produkčních strojů a samotného tisku jsou přípustné následující odchylky:

  • a) při stříhání archu na jednotlivé díly: tolerance do 2 mm;
  • b) při falcování/skládání a bigování/rýhování (odchylka zlomu od nominální linie jeho umístění) – tolerance do 1 mm;
  • c) při perforaci (odchylka provedené perforace od nominálního místa jejího umístění) – do 1 mm;
  • d) při soutisku barev postupně tištěných: tolerance do 0,2 mm;
  • e) při množstevních rozdílech mezi objednaným a dodaným zbožím klientovi – nepřekračující + / – 5% objednaného množství;
  • f) v případě použití selektivního UV laku – odchylka soutisku obrázku a vrstvy laku do 1mm.

Za řádně a bezvadně provedenou zakázku se považuje taková, ve které odchylka od standardů a norem týkajících se procesu tisku není větší než 1% množství dodaného produktu. Kupující akceptuje výše uvedené a uznává, že v případě nahlášení reklamace z výše uvedených příčin Prodávající tuto reklamaci neuzná.

V případě zkoumání nejednoznačných reklamací si může Prodávající vyžádat od Kupujícího vrácení celého nákladu nebo jeho části. Pokud bude reklamace vyřešena kladně – výdaje spojené se zasláním výtisků hradí Prodávající.

Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Předmětu Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem nemůže překročit 100% hodnoty objednaného Zboží.

10. FORMA ÚKONŮ

Všechny právní úkony Prodávajícího i Kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí služeb (jakož i všechny jiné než právní úkony zmíněné v těchto podmínkách) musí být písemné, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu – postačí i e-mailová zpráva i bez el. podpisu.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (vztahuje se pouze na Kupující-spotřebitele)

11.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

11.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 11.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

11.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

11.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

11.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

12.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

12.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

12.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

12.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

12.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

12.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

12.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

12.5. Ustanovení uvedená v čl. 12.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

12.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

12.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Brněnská 1146/30, 591 01 Žďár nad Sázavou, telefonicky na čísle 608 430 111 či elektronickou poštou na adrese info@reklamanavysocine.cz

12.8. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

12.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 12.2 obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

12.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

12.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Platnost podmínek od 1.1.2022